Các công cụ hỗ trợ học tập và nghiên cứu

dependant courses

Kiểm tra mã học phần điều kiện

Web API: http://sinno.soict.ai:37080/course?id=.....
Ví dụ       http://sinno.soict.ai:37080/course?id=it3030
Ví dụ       http://sinno.soict.ai:37080/course?id=it1110

Giải thích: dữ liệu nguồn được tải về từ http://sis.hust.edu.vn/ModuleProgram/CourseLists.aspx, sau đó phân tích thông tin điều kiện và xây dựng cây phả hệ của các học phần.
Giới hạn: mới hỗ trợ điều kiện , hoặc. Môn song hành được coi như điều kiện và.

Hiển thị các học phần điều kiện

- Hiển thị tất cả các học phần phụ thuộc
- Mới: Tiếp tục lần theo vết để tạo thành nhánh cây đầy đủ các học phần điều kiện con, cháu.
--> giúp sinh viên nắm bắt được rằng để học môn học mình quan tâm, cần phải học xong bao nhiêu học phần khác

Hiện thị các học phần phụ thuộc

- Mới: Hiển thị tất cả các học phần bị phụ thuộc vào học phần quan tâm
- Mới: Tiếp tục lần theo vết để tạo thành nhánh cây đầy đủ các học phần bị phụ thuộc
--> giúp sinh viên nắm bắt được rằng nếu như bỏ qua môn học đang quan tâm, sẽ có bao nhiêu học phần không được phép học.


Jupyter Lab

jupyterlab

Dịch vụ đã triển khai và có thể sử dụng ngay tại:
   http://sinno.soict.ai:28080

Truy cập Sharepoint câu lạc bộ để biết mật khẩu
https://husteduvn.sharepoint.com/sites/SINNOCLUB/SitePages/D%E1%BB%8Bch-v%E1%BB%A5-Jupiter-Lab.aspx

Website cộng đồng: https://jupyter.org/

Là dự án mã nguồn mở, tiêu chuẩn, cho phép soạn thảo, thực thi và hiển thị kết quả từ hàng chục ngôn ngữ lập trình khác nhau.

Jupiter Lab đặc biệt thuận tiện cho lập trình Python, và với các hàm vẽ đồ thị plot, JupiterLab sẽ hiện thị ngay kết quả trên nền web một cách trực quan.

Choose from the large selection of latest pre-made blocks - full-screen intro, bootstrap carousel, content slider, responsive image gallery with lightbox, parallax scrolling, video backgrounds, hamburger menu, sticky header and more.

Sites made with Mobirise are 100% mobile-friendly according the latest Google Test and Google loves those websites (officially)!

Mobirise themes are based on Bootstrap 3 and Bootstrap 4 - most powerful mobile first framework. Now, even if you're not code-savvy, you can be a part of an exciting growing bootstrap community.

Choose from the large selection of latest pre-made blocks - full-screen intro, bootstrap carousel, content slider, responsive image gallery with lightbox, parallax scrolling, video backgrounds, hamburger menu, sticky header and more.

This website was started with Mobirise